De Dutch2use Voorwaarden

Alle aan- of afmeldingen dienen via de administratie van Dutch2use plaats te vinden. Voor aanmelding gebruikt u het (digitale of papieren) inschrijfformulier van Dutch2use of doet u ons een schriftelijk bericht toekomen.

Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Betaling in twee of drie termijnen is in overleg met de administratie mogelijk.

Na inschrijving via internet heeft u een bedenktermijn van 14 dagen, waarin u kosteloos kunt annuleren. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Een telefonische afmelding is niet geldig.

Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL 92 ABNA 0555 7275 21  t.n.v. Avontuur T&C,  Den Haag o.v.v. factuurnummer of via PIN-betaling.

Alle offertes en aanbiedingen van Dutch2use zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bij verstrijken van deze datum, vervalt de geldigheid van de offerte.

Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Terugbetaling van cursusgeld gebeurt alleen als de cursus volgeboekt is of om een andere reden niet doorgaat. Het volledige cursusgeld wordt dan binnen 14 werkdagen gerestitueerd.

Vijf werkdagen voor aanvang van een cursus en zodra een cursus begonnen is, is geen annulering of teruggaaf van cursusgeld meer mogelijk, ongeacht welke reden u hebt voor afmelding.

Indien u zich meer dan vijf werkdagen voor aanvang van de cursus wilt afmelden, dient u dat schriftelijk met opgaaf van reden te doen. Dit kan per e-mail naar informatie@dutch2use.nl of per post naar Dutch2use, Haringkade 117, 2584 EC  Den Haag. In dat geval zal in overleg naar een oplossing worden gezocht (bijvoorbeeld het verplaatsen van de inschrijving naar een ander seizoen of overdracht aan iemand anders), maar de betalingsverplichting blijft bestaan.

Dutch2use behoudt het recht om in geval van o.a. overmacht of andere reden, een cursus niet door te laten gaan. Dutch2use zal binnen haar mogelijkheden trachten vrijblijvend een alternatief aan te bieden.

Indien u privéles volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dat minimaal 24 uur voor deze afspraak schriftelijk aan de administratie van Dutch2use te melden. Brengt u de administratie niet tijdig op de hoogte, dan bent u verplicht te betalen voor de privéles.

Dutch2use behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan indien er onvoldoende deelnemers zijn. Wanneer een cursus niet doorgaat, wordt het cursusgeld binnen 14 dagen gerestitueerd.

Het bestuur van Dutch2use stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Dutch2use uitgaan.

U verklaart zich bekend met het privacy beleid en zult meewerken aan de vertrouwelijke omgang van persoonsgegevens.

Het copyright berust bij de desbetreffende eigenaren en auteurs. Het uitgereikte studiemateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik.

English Version